14 dagen retourgarantie

Herroepingsrecht


Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende veertien dagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Al onze goederen zijn kwaliteitsproducten en gecontroleerd voor verzending. Als naar uw mening desondanks de geleverde artikelen bij aflevering of kort daarna gebreken vertonen, neem dan contact met ons door op de site van FD 4x4 Shop te klikken op ‘’contact’’.
U dient altijd het ordernummer te vermelden en de klacht duidelijk te omschrijven om de afhandeling niet onnodig te vertragen. Zodra uw klacht gegrond wordt verklaard, vervangen wij het product.
Let op: Veel artikelen worden met de hand en/of op speciale bestellingen geproduceerd. Omdat het veelal om specifieke producten gaat kan zo'n artikel niet zonder meer worden geruild.